top of page
ข้อตกลงและเงื่อนไข

 

1. คำนิยาม

ข้อกําหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุในเอกสารนี้ให้ถือเป็นข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างท่าน (“ท่าน”) ซึ่งหมายถึง

1) ลูกค้าบุคคลธรรมดาผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการของบริษัท ทั้งที่เป็น ผู้ที่เคยเป็นลูกค้า ลูกค้าปัจจุบัน และผู้ที่อาจเป็นลูกค้าในอนาคต และ/หรือ

2) พนักงาน บุคลากร เจ้าหน้าที่ ผู้แทน ผู้ถือหุ้น บุคคลผู้มีอำนาจ กรรมการ ผู้ติดต่อ ตัวแทน และบุคคลธรรมดาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าองค์กรของบริษัท (โดยเรียกรวมกันว่า "ลูกค้าองค์กร") และ/หรือ

3) บุคคลธรรมดาใด ๆ ที่บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลมา (เช่น ผู้ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน ญาติ บุตร นายจ้าง ตัวแทน ผู้รับประโยชน์ หรือบุคคลผู้อ้างอิง)

กับ บริษัท บลู พาร์คกิ้ง จํากัด (“บลู พาร์คกิ้ง”, “บริษัท”, “เรา” หรือ “พวกเรา”) ทั้งนี้ ในการใช้งานเว็บไซต์ (“ไซต์” หรือ “เว็บไซต์”) หรือการเข้าใช้งานแอปพลิเคชั่น (“แอปพลิเคชั่น”) หรือการให้บริการใด ๆ ของบริษัท บริษัทในเครือการ และรวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจ (“บริการ”) ถือว่าท่านได้มีการผูกพันตามข้อตกลงกับบริษัท โดยบริษัทขอให้ท่านกรุณาอ่านข้อกําหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุในเอกสารนี้อย่างละเอียด ก่อนยอมรับข้อตกลง ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางให้ทางเราได้นำเสนอ ผลิตภัณฑ์ บริการ คุณลักษณะ เนื้อหา จากทั้งเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น  ให้กับท่านเพื่อให้ได้รับความสะดวกสะบายสูงสุด ขอให้ท่านกรุณาอ่านเงื่อนไขอย่างละเอียดก่อนยอมรับข้อตกลง

บริษัทมีฐานะเป็นเพียงผู้เสนอข้อมูลและช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการลดเวลาในด้านการใช้งานลานจอดรถที่บริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องโดยดำเนินการผ่านการใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น โดยทางบริษัทไม่มีความประสงค์ที่จะบริหารจัดการที่จอดรถ หรือรับฝากรถยนต์ของท่าน บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำหรือละเว้นการกระทำอื่นใดต่อท่านหรือบุคคลที่สาม และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำหรือละเว้นการกระทำของท่านต่อบุคคลที่สามในทุกกรณีอีกด้วย

 

2. เงื่อนไขการใช้บริการ

ท่านยินยอมรับเงื่อนไขที่ทางเราจะนำข้อมูลการเข้าใช้งานบริเวณลานจอดรถที่ทางเรามีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อไปใช้ในการบริการ ท่านจะใช้งานการบริการและแอปพลิเคชั่นของบริษัทโดยวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นและต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทกำหนด ท่านจะไม่ใช้นำการบริการของทางเราไปใช้การเผยแพร่หรือเก็บเนื้อหาที่ละเมิดต่อกฎหมายหรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการฉ้อโกงท่านจะไม่ใช้การบริการแอปพลิเคชั่นในการสร้างความรําคาญ รบกวน ก่อกวนบุคคลอื่นหรือสาธารณะ ท่านจะไม่ใช้ซอฟท์แวร์และแอปพลิเคชั่นใน การรบกวนหรือทำให้เสียหายต่อการดำเนินการของระบบสัญญาณ การบริการ  หากท่านไม่ใส่เบอร์โทรศัพท์และยืนยันรหัส OTP จะไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชั่นได้ ในการยืนยันตัวตนจำเป็นต้องใช้รูปภาพบัตรประชาชนในการยืนยัน

 

3. นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ("นโยบายความเป็นส่วนตัว") ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ให้ใช้กับผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการของบริษัทที่จัดจำหน่ายหรือให้บริการผ่านช่องทางร้านค้าปลีก เว็บไซต์ แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ ตัวแทนขาย ซุ้มกิจกรรม ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (Call Center) ช่องทางโซเชียลมีเดีย ช่องทางติดต่อออนไลน์ การลงทะเบียนรับสินค้า และ/หรือ บริการต่าง ๆ และช่องทางอื่น ๆ ซึ่งบริษัทได้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อลูกค้าผู้ใช้บริการ เข้าใช้ระบบบริหารลานจอดรถของบลู พาร์คกิ้ง ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ถือว่าท่านผู้ใช้บริการยินยอมให้ บลู พาร์คกิ้ง เก็บ และใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการใช้บริการ และตามที่กำหนดไว้ในนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

3.1 ข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และ "ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน" หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายจัดประเภทเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว บริษัทจึงขอให้ท่านตรวจสอบการแก้ไขปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อยู่เสมอ โดยการปรับปรุงแก้ไขใด ๆ จะมีผลทันทีเมื่อบริษัท ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปรับปรุงแก้ไขลงในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัท

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บรวบรวม บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ ของท่าน โดยตรงจากท่านหรือโดยอ้อมจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ หรือจากบริษัทในกลุ่มและบริษัทย่อย รวมถึงบริษัทอื่น ๆ หรือ พันธมิตรทางธุรกิจ ตามที่ท่านติดต่อสื่อสารกับบริษัท และตามความต้องการของท่านในผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการของบริษัท โดยตัวอย่างประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

1) ข้อมูลส่วนตัว เช่น คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล อายุ อาชีพ วันเดือนปีเกิด ชื่อบริษัท ตำแหน่งงาน เงินเดือน ประวัติการทำงาน ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงาน สถานะทางการเมือง เพศ สัญชาติ สถานภาพการสมรส ประวัติการศึกษา วุฒิการศึกษา ลายมือชื่อ บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด รวมถึง ข้อร้องเรียน ความคิดเห็นของท่านที่มีต่อผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการของบริษัท และข้อซักถามผ่านทางโซเชียลมีเดีย

2) ข้อมูลติดต่อ เช่น ที่อยู่ทางทะเบียน ที่อยู่ที่พักอาศัย ที่อยู่ทางธุรกิจ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์ทางธุรกิจ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หมายเลขโทรสาร อีเมล รหัสไปรษณีย์ ข้อมูลบัญชีผู้ใช้โซเชียลมีเดีย (เช่น ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ไลน์ บัญชีเฟซบุ๊ก และเวลาที่สามารถติดต่อได้) และข้อมูลติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ

3) ข้อมูลที่ระบุตัวตนที่ออกโดยทางราชการ เช่น เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่ประจำตัว ผู้เสียภาษีอากร เลขที่ประกันสังคม รวมถึงข้อมูลจากใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองบริษัท (ที่ระบุรายชื่อกรรมการบริษัท) หรือข้อมูลอื่นที่คล้ายคลึงกัน

4) ข้อมูลภูมิประชากรศาสตร์ที่เกี่ยวกับท่าน เช่น จำนวนบุตร อายุของบุตร จำนวนสมาชิกในครอบครัว ระดับการศึกษา และรายได้ของครอบครัว

5) ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อของลูกค้า และข้อมูลที่ได้รับจากการใช้ผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการของบริษัท

6) ข้อมูลทางการเงิน เช่น ราคาซื้อขาย ค่าธรรมเนียม วิธีการชำระเงิน (เช่น เงินสด หรือ บัตรเครดิต) หมายเลขและข้อมูลบัตรเงินสด บัตรเดบิตและบัตรเครดิต ข้อมูลพร้อมเพย์ หมายเลขบัญชีและประเภทของบัญชีธนาคาร ประวัติทางบัญชีธนาคาร รายการเงินฝากถอนในบัญชี สินทรัพย์หมุนเวียน ที่มาของรายได้ รายละเอียดการจ่ายเงิน อันดับความน่าเชื่อถือทางเครดิตและรายได้ต่อเดือน และข้อมูลการสมัครใช้ผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการ (ผ่านแอปพลิเคชัน)

7) ข้อมูลการทำธุรกรรมที่สำคัญ เช่น ประวัติการซื้อ จำนวนเงินในการซื้อ พฤติกรรมการซื้อ และ/หรือ ใช้ผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการของบริษัท รวมถึง สิ่งที่โปรดปราน ความชอบ ความสนใจ และรายการข้อมูลที่ท่านค้นหา

8) ข้อมูลที่เก็บจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่าน เช่น เลขที่อยู่ไอพีหรืออินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP address) เว็บบีคอน (Web beacon) ล็อก (Log) ไอดีอุปกรณ์ (Device ID) ข้อมูลพิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS) รุ่นอุปกรณ์และประเภทของอุปกรณ์ เครือข่าย ข้อมูลการเชื่อมต่อ ข้อมูลการเข้าถึง ข้อมูลการเข้าใช้งานแบบ Single sign-on (SSO) การเข้าสู่ระบบ (Login log) เวลาที่เข้าถึง ระยะเวลาที่ใช้บนหน้าเพจของบริษัท คุกกี้ ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ประวัติการค้นหา ข้อมูลการเรียกดู ประเภทและเวอร์ชันของเบราว์เซอร์ (Browser) การตั้งค่าเขตเวลา (Time zone setting) และสถานที่ตั้ง ประเภทและเวอร์ชันของปลั๊กอินเบราว์เซอร์ (Plug-In Browser) ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีอื่น ๆ บนอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าถึงแพลตฟอร์ม

9) ข้อมูลเกี่ยวกับบริการรถยนต์ เช่น หมายเลขทะเบียนรถยนต์ (รวมถึงหมายเลขทะเบียนรถป้ายแดงสำหรับ ใช้ชั่วคราว) หมายเลขประจำรถยนต์ (VIN) ข้อมูลใบคู่มือจดทะเบียนรถ รวมถึงข้อมูลวัน เวลาและสถานที่การจองและรับรถที่เข้าใช้บริการ

10) ข้อมูลโพรไฟล์ เช่น ชื่อบัญชี (Account identifiers) ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน รหัสประจำตัว (PIN ID code) สำหรับ การซื้อขายผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการของบริษัท

11) ข้อมูลการใช้งาน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ แพลตฟอร์ม การใช้ผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการ และวิธีการที่ท่านใช้หรือมีปฏิสัมพันธ์กับโฆษณาของบริษัท (รวมถึง เนื้อหาที่ท่านเข้าชมลิงก์ที่ท่าน คลิกเพื่อดู และข้อมูลอื่น ๆ)

12) ข้อมูลที่เกี่ยวกับการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าของบริษัท เช่น การเปิดบัญชีลูกค้า การบริหาร การดำเนินงาน การชำระเงิน การระงับข้อพิพาท การประมวลผล และการรายงานต่าง ๆ ในนามของลูกค้า โดยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอาจรวมถึง ลายมือชื่อ และบันทึกการติดต่อสื่อสารระหว่างท่านกับบริษัท

13) ข้อมูลอื่น ๆ เช่น ข้อมูลประวัติความสัมพันธ์รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับท่านที่ท่านมีกับบริษัท เช่น ข้อมูลที่ท่านให้แก่บริษัทตามที่ระบุในสัญญา ข้อมูลที่ลงทะเบียน ใบสมัคร ผลสำรวจ งานวิจัย หรือข้อมูลที่เก็บรวบรวมในเวลาที่ท่านลงเข้าร่วมกิจกรรมทางธุรกิจ การสัมมนา การอบรม หรือกิจกรรมทางสังคมของบริษัท

3.2 การเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูล          

บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน หรือต่อเมื่อกฎหมายอนุญาตให้กระทำได้ หากท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และข้อมูลติดต่อ) ของบุคคลอื่น เช่น ผู้ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน คู่สมรส ภรรยา บุพการี ผู้สืบสันดาน ญาติ บุตร นายจ้าง ตัวแทน ผู้รับประโยชน์ หรือบุคคลผู้อ้างอิง แก่บริษัท ท่านควรมั่นใจว่าท่านมีสิทธิ และ/หรือ อำนาจที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว และอนุญาตให้บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้ อีกทั้งท่านต้องรับผิดชอบในการแจ้งบุคคลเหล่านั้นให้ทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และ/หรือขอความยินยอมจากบุคคลเหล่านั้น หากจำเป็น และ/หรือ อาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายอื่น วัตถุประสงค์ที่บริษัทดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน มีดังต่อไปนี้

1) เพื่อประชาสัมพันธ์ในเรื่องการให้บริการ หรือการเปลี่ยนแปลงการให้บริการ ทำการตลาด การติดต่อสื่อสาร การขาย การเสนอข้อเสนอพิเศษ การเสนอโปรโมชั่น ส่วนลด สิทธิพิเศษ การแจ้งเตือน การแจ้งข่าวสารและข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการโดยบริษัท บริษัทในกลุ่มของ และ/หรือ พันธมิตรทางธุรกิจ

2) เพื่อระบุและตรวจสอบยืนยันตัวตนในขั้นตอนการสมัครสมาชิก ในการจัดเตรียมสินค้าหรือบริการ และเพื่อจัดเก็บเป็นหลักฐานของการตรวจสอบยืนยันตัวตน

3) ประวัติอาชญากรรม เพื่อตรวจสอบยืนยันตัวตน และประเมินคุณสมบัติของบุคคลที่เกี่ยวข้อง

4) เพื่อติดต่อและสื่อสารกับท่าน เช่น เพื่อใช้ในการติดต่อ ประสานงาน ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ นำเสนอข้อมูล ทางการตลาด การขาย ข้อเสนอพิเศษ โปรโมชั่น การแจ้งเตือน ข่าวสาร และข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการของบริษัทให้แก่ท่าน และเพื่อประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะสมาชิกของบริษัทให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้งจัดการในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น คำถาม คำขอ คำติชม ผลตอบรับ คำร้องเรียน ข้อเรียกร้อง ข้อพิพาท หรือการเยียวยาชดใช้ค่าเสียหาย เพื่อให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาทางเทคนิค เพื่อแจ้งการดำเนินการแก้ไขปัญหาให้แก่ท่าน และสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของท่านต่อบริการหรือกิจกรรมของบริษัท รวมถึงเพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (เช่น รายชื่อ/รายนามลูกค้า) ให้เป็นปัจจุบัน และเพื่อจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีการอ้างถึงท่าน

5) การวิเคราะห์ข้อมูลตามความสนใจหรือพฤติกรรมของลูกค้า (Profiling) และการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)

6) เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

7) เพื่อปรับปรุงและยกระดับผลิตภัณฑ์ สินค้าและการบริการของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น

8) การทำงานของเว็บไซต์ แอปพลิเคชันมือถือ และแพลตฟอร์ม เช่น เพื่อดูแล ดำเนินงาน ติดตาม สังเกตการณ์ และจัดการเว็บไซต์และแพลตฟอร์มเพื่ออำนวยความสะดวกและปรับปรุงแผนงานและเนื้อหาของเว็บไซต์และแพลตฟอร์มให้ดียิ่งขึ้น

9) การปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายและคำสั่งของหน่วยงานรัฐ

3.3 คุกกี้และวิธีการใช้คุกกี้ เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลบางประการโดยอัตโนมัติจากท่านผ่านการใช้คุกกี้ คุกกี้ คือ ข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงกับคอมพิวเตอร์ของท่าน เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ และคุกกี้จะจัดเก็บหรือติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของท่านและนำมาใช้ในการวิเคราะห์กระแสความนิยม (Trend) การบริหารจัดการเว็บไซต์ ติดตามการเคลื่อนไหวการใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ หรือเพื่อจดจำการตั้งค่าของผู้ใช้บริการ คุกกี้บางประเภทนั้น มีความจำเป็น (Necessary cookie) เนื่องจากหากปราศจากคุกกี้ที่จำเป็นประเภทนี้แล้ว หน้าเว็บไซต์อาจจะไม่สามารถ ใช้การได้อย่างเหมาะสม และคุกกี้ประเภท อื่น ๆ จะทำให้บริษัทสามารถปรับปรุงประสบการณ์การเข้าใช้เว็บไซต์ของท่าน ปรับแต่งเนื้อหาตามความต้องการของท่าน และทำให้การท่องเว็บไซต์สะดวกมากขึ้น เนื่องจากคุกกี้จะจดจำชื่อผู้ใช้ (ในวิธีการที่ปลอดภัย) รวมทั้งจดจำการตั้งค่าทางภาษาของท่าน โดยปกติ อินเตอร์เน็ตเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะให้ท่านตั้งค่า ว่าท่านจะยอมรับคุกกี้หรือไม่ หากท่านเลือกไม่ให้ มีการติดตามโดยคุกกี้ หรือลบคุกกี้ออกไป อาจมีผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน และหากไม่มีการเก็บคุกกี้ การใช้งานฟังกชันหรือเว็บไซต์บางส่วนอาจถูกจำกัด นอกจากนี้ บุคคลภายนอก อาจใช้คุกกี้ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อนำเสนอโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของท่าน ตามประวัติกิจกรรมการของเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน บุคคลภายนอกเหล่านี้อาจเก็บรวบรวมประวัติของท่านหรือข้อมูลอื่นเพื่อให้ทราบว่าท่านเข้าถึงเว็บไซต์อย่างไร และเว็บเพจที่ท่านเข้าไปเยี่ยมชมหลังจากที่ออกจากเว็บไซต์ของบริษัท ข้อมูลที่รวมรวมผ่านระบบอัตโนมัติเหล่านี้อาจมีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้ก่อนหน้านี้บนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ ท่านเองก็อาจตกอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวหรือนโยบายการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นได้เช่นกัน บริษัทจึงขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือนโยบายการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกดังกล่าวเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่บุคคลภายนอกดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วย

3.4 การแบ่งปันข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล

1) บลู พาร์คกิ้ง อาจแบ่งปันข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล (กล่าวคือ ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้งานเป็นแต่ละบุคคล) ที่เก็บรวบรวมไว้ กับบริษัทในเครือ (บริษัทที่อยู่ภายใต้การครอบครองหรือความควบคุมเดียวกัน) ซึ่งตั้งอยู่ทั้งในประเทศไทยและในประเทศอื่น โดยบริษัทดังกล่าวจะประมวลผล และใช้ข้อมูลในการช่วยเหลือ บลู พาร์คกิ้ง เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น และจะปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

2) บลู พาร์คกิ้ง อาจแบ่งปันข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล กับบริษัทในเครือ หรือบุคคลภายนอก หรือพันธมิตรทางธุรกิจ และตกลงยอมรับข้อบังคับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เพื่อให้สามารถเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าผู้ใช้บริการ ในหลากหลายมิติได้ดีขึ้น เพื่อปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการจาก บลู พาร์คกิ้ง หรือของบุคคลภายนอกรายดังกล่าว หรือเพื่อสนับสนุนการวิจัยทางวิชาการที่ บลู พาร์คกิ้ง เชื่อว่ามีประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้าง

3.5 กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่เนื้อหาหรือข้อความใด ๆ ที่ระบุในนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวนี้ ขัดหรือแย้งต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และ/หรือ กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ให้ใช้บังคับเนื้อหาหรือข้อความดังกล่าวเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย และให้ถือว่าส่วนที่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายนั้นไม่มีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ คู่สัญญาถือว่าให้ข้อตกลงดังกล่าวเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ใช้บังคับอยู่ ณ วันที่สัญญาฉบับนี้มีผลใช้บังคับ

3.6 ระยะเวลาที่บริษัทเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างเหมาะสมเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทแจ้งแก่ท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎข้อบังคับต่าง ๆ บริษัทอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานขึ้น หากจำเป็น และ/หรือ สามารถกระทำได้โดยชอบตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

4. ความรับผิดชอบและการยกเว้น

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือแทนที่ข้อตกลงในการให้บริการใดๆ เหล่านี้ หรือเปลี่ยนแปลง,ระงับ,หรือยุติการให้บริการแอพพลิเคชั่นและเว็ปไซต์ได้ตลอดเวลาโดยการโพสต์ประกาศในไซต์ หรือโดยวิธีอื่นที่เหมาะสมในการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้เรายังอาจกำหนดขีดจำกัดสำหรับคุณลักษณะและบริการบางอย่าง หรือจำกัดการเข้าถึงบางส่วนหรือทั้งหมดของบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหรือรับผิดทางกฎหมาย นอกจากนี้ยังเป็นความรับผิดชอบของคุณในการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการให้บริการเป็นระยะๆ การที่คุณใช้บริการต่อไปเมื่อมีการแจ้งข้อตกลงใดๆ ถือว่าเป็นการยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการในขณะนั้น

5. กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ให้ใช้บังคับตามกฎหมายไทยและศาลไทยมีอำนาจในการพิจารณาขอพิพาทที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

                ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ ให้มีผลบังคับใช้ทันทีที่ท่านได้กดตกลง/ให้ความยินยอม ไม่ว่าท่านจะเข้าถึงหรือใช้บริการผ่านอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือวิธีอื่นใดก็ตาม ความล้มเหลวในการใช้เว็บไซต์นี้ตามเงื่อนไขการใช้งานต่อไปนี้อาจทำให้ท่านต้องได้รับโทษทางแพ่งและทางอาญาอย่างร้ายแรง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปรับปรุงข้อตกลงนี้ โดยให้การแก้ไขปรับปรุงใด ๆ มีผลทันทีเมื่อบริษัทโพสต์ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับแก้ไขลงในเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันของบริษัท

bottom of page